Wie is Jos Rademakers?

Als zelfstandig adviseur Jos Rademakers Ecologie én Ontwikkeling (sinds april 2002) ontwerp, ontwikkel én realiseer ik natuurprojecten.

 

Als directeur van de stichting ARK Natuurontwikkeling (sinds september 2017) ontwikkel ik samen mijn collega's initiatieven om de kansen voor zelfredzame natuur te vergroten.

 

Ecologie én Ontwikkeling

Sinds april 2002 run ik het zelfstandig adviesbureau “Jos Rademakers Ecologie én Ontwikkeling”, sinds 2009 vanuit Oijen aan de Maas. In opdracht van zowel overheden, natuurorganisaties, ontwikkelaars als uitvoerend aannemers ontwerp én realiseer ik natuurontwikkelingsprojecten.

 

Ik heb een bijdrage mogen leveren aan tientallen natuurprojecten, ontwikkelingsvisies en beleidsstudies. Grotendeels langs de rivieren, maar ook daarbuiten. Ik werk bij de meeste projecten samen in teams met andere ecologen, met landschapsarchitecten, met gebiedsontwikkelaars, met adviesbureaus en kennisinstituten. Niet zelden geef ik als ontwerpleider leiding aan deze projectteams. De laatste jaren ben ik in toenemende mate als technisch manager ook tijdens de realisatie verantwoordelijk voor kwaliteit van de uitvoering. Onder ander van het grote natuurontwikkelingsprojecten Hemelrijkse Waard langs de Maas (gerealiseerd in 2015-2016).

 

De eigen ontwikkelkracht van de natuur is uitgangspunt van mijn aanpak. Als landschapsecoloog probeer ik het vermogen van de natuur te doorgronden en te benutten. Mijn inzet is om de natuur (weer) in beweging te krijgen, weer op te bouwen. Door kansrijke condities, ruimte en tijd te scheppen voor natuurlijke processen. En, voor zover mogelijk, de natuur zo onafhankelijkheid mogelijk te maken van voortdurend menselijk beheer.

 

Als eigenstandig denker werk ik vanuit een vrije, kritische rol. Ik blijf zoeken naar kansen om nog meer resultaat te bereiken, om belangen te koppelen. Dat lukt, door sterke leidende concepten te ontwikkelen; vanaf ontwerp tot uitvoering en beheer.

 

Natuur- én gebiedsontwikkeling langs de grote rivieren vormen de rode draad in mijn werk, sinds ik in 1987 tijdens mijn studie biologie aan Wageningen Universiteit een stage liep bij het WWF-Auen-Institut in Rastatt, Duitsland. Daar werkte ik aan mijn eerste plannen uit voor rivierverruiming én natuurontwikkeling langs de Duits-Franse Bovenrijn, terwijl tegelijkertijd in Nederland plan Ooievaar verscheen.

 

Sindsdien heb ik mijn kennis over natuurontwikkeling langs de grote rivieren (en daarbuiten) stapsgewijs kunnen uitbreiden. Sinds 2002 als zelfstandig adviseur. Daarvoor als onderzoeker bij het Staring Centrum (thans Alterra Wageningen UR) en als ecoloog bij adviesbureaus Grontmij (thans Sweco), Sight en landschapsarchitectenbureau VISTA. 

Sinds begin jaren negentig heb ik mogen werken aan een groot aantal ontwikkelingsvisies, beleidsstudies, rivierverruimingsplannen en natuurontwikkelingsprojecten in het rivierengebied én daarbuiten.

 

Als bestuurslid van de Stichting Waal-Maas Symbiose ontwikkel ik (samen met lokale groepen, overheden, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) ideeën voor het herstel van de wisselwerking tussen de Waal en de Maas rondom Heerewaarden (Fort Sint Andries). Eén van de ideeën is het project “Overstroom”, dat beoogt een deel van Waalafvoer af te laten stromen naar de Maas via een vrije, dynamische zijrivier in combinatie met de winning van duurzame energie.

 

Verder ben ik lid van het “Kennisteam Rivierecologen” van het departement natuur van het ministerie van EZ dat op verzoek initiatieven in het rivierengebied onderwerpt aan een collegiale toets.

Incidenteel neem ik als ecoloog plaats in advies- en werkgroepen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage.


 

Levensloop

1963 – 1981

Op 21 april 1963 geboren, als jongste telg in een mijnwerkersgezin in het Zuidlimburgse Brunssum. In mijn jeugdjaren heb ik vele zondagen met mijn vader over de Brunssumse heide gezworven. Tijdens mijn middelbare school (VWO, Romboutscollege Brunssum) ben ik actief lid geworden van de jeugdbond voor natuurstudie ACJN (thans JNM). In die tijd vele excursies en kampen bijgewoond in Zuid-Limburg, Nederland en het nabije buitenland. De liefde voor het vak is hier onmiskenbaar geboren: zowel de fascinatie voor de natuur als de drive om te werken aan natuurontwikkeling.

 

1981 - 1988

Universitaire opleiding Biologie, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afgestudeerd in landschapsecologie, ruimtelijke planvorming, natuurbeheer, vegetatiekunde en pedagogiek (1e graads onderwijsbevoegdheid Biologie). De met medestudenten ontwikkelde ontwikkelingsvisie “Ontboezeming” voor het groene hart, werd in 1988 bekroond (3e) in de ontwerpprijsvraag Landschap in Overgang, georganiseerd door Natuurmonumenten.

Mijn stageperiode bij het WWF-Aueninstitut te Rastatt (D), waar ik me heb kunnen verdiepen in het ecologisch herstel van grote rivieren, is achteraf gezien bepalend geweest voor mijn verdere carrière als ontwerpend ecoloog in het Nederlandse rivierengebied.

 

1989 - 1990

Na mijn studie anderhalf jaar gewerkt als wetenschappelijk medewerker (vervangende dienstplicht) op de afdeling Landschapsecologie van het DLO-Staring Centrum in Wageningen (thans Alterra Wageningen UR). Aldaar gewerkt aan onderzoeksprogrammering rondom natuurontwikkeling in het rivierengebied én aan een vegetatieontwikkelingsmodel voor het rivierengebied ten behoeve van de ecologische evaluatie van de Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening.

 

1990 - 1999

Eind jaren negentig heb bijna 10 jaar gewerkt als ecologisch adviseur bij Grontmij Advies en Techniek (thans Sweco). Tot 1995 in Zeist, binnen de toen sterk groeiende adviesgroep Ruimtelijke Planvorming; een team van zo'n 20 jonge landschapsarchitecten, ecologen en adviseurs die samenwerkten aan regionale ontwikkelingsvisies en projecten. Vanaf 1995 vanuit de regionale vestiging in Arnhem, alwaar ik het adviesteam trok dat zich richtte op natuurontwikkeling in het rivierengebied.

In mijn Grontmij periode heb ik mogen werken aan regionale visies (Gelderse Poort, Noordoever Nederrijn, Noordelijke Maasvallei, Middenwaalvisie); tientallen lokale inrichtingsplannen (Millingerwaard, Leeuwense Waard, dijkverzwaringen, diverse kleiwinningen); diverse beleidsstudies (Integrale Verkenning Rijntakken, Toetsing plan Levende Rivieren); vaak in samenwerking met kennisinstituten als WL|Delft Hydraulics, Rijkswaterstaat RIZA en DLO Staring Centrum (thans Wageningen Environmental Research).

Bij Grontmij heb ik ook kunnen werken aan ecologisch inhoudelijke achtergrondstudies, zoals de ontwikkeling van het Rivier Ecotopen Stelsel en een uitvoerige ecologische referentiestudie van de ooibossen van Gemenc langs de Hongaarse Donau.

Dit zijn ook de jaren waarin ik ben getrouwd (1992) met Viola Peulen (thans directeur communicatie Radboudumc Nijmegen), en vader ben mogen worden van twee dochters (Linde 1993, Merel 1996).

 

2000 - 2002

Begin 2000 ben ik overgestapt naar landschapsarchitectenbureau VISTA (Amsterdam). Na het afblazen van een beoogde fusie met SIGHT adviseurs voor milieu en landschap (destijds gevestigd in Veenendaal) heb ik nog een jaar binnen SIGHT leiding gegeven aan het adviesteam "Projectontwerp", een team dat zich bezig hield met het ontwikkelen van natuurgerichte ontgrondingsprojecten.

 

2002 - 2017

In april 2002 heb ik besloten om mij als zelfstandig ontwerpend ecoloog te vestigen, om als eigenstandig adviseur een meer kritische, onafhankelijke rol te kunnen spelen in de projecten waarover ik mag adviseren. Deze keuze heeft geresulteerd in een succesvolle, goed gevulde adviespraktijk en betrokkenheid bij een groot aantal natuurontwikkelingsprojecten.

 

In 2009 ben ik verhuisd van het Utrechtse Maarn naar het Brabantse Oijen (aan de Maas). Daar woon en werk ik met veel genoegen vanuit een CO2-neutraal pand, dat ik samen met Viola heb kunnen ontwikkelen volgens het bouwconcept “passief bouwen” (www.onspassiefhuis.nl).

 

September 2017 en verder...

Sinds september 2017 heb ik de eer directeur te mogen zijn van ARK Natuurontwikkeling. De ± 30 medewerkers van ARK initiëren, ontwikkelen én realiseren projecten waar  natuurlijke processen de ruimte krijgen én maatschappelijke waarde toevoegen zoals recreatie, delfstoffenwinning, klimaatadaptatie en waterberging. ARK streeft naar toegankelijke, beleefbare & spannende natuur.

 

Naast mijn rol als directeur bij ARK blijf ik als zelfstandig adviseur beschikbaar voor strategisch ecologisch advies, kwaliteits-teams en visieontwikkeling.