Ontwikkelingsvisies riviertakken & trajecten

Ik heb in de afgelopen twintig jaar mogen ontwerpen aan en mogen adviseren over enkele tientallen beleids- en ontwikkelingsvisies voor het Nederlandse rivierengebied.

De uitdaging in deze studies en adviezen is steeds om de specifieke gebiedseigen kwaliteiten (het "DNA") van de betreffende riviertak of riviertraject te doorgronden en te benutten. Omdat elke ruimtelijke ontwikkeling alleen duurzaam en succesvol is als deze voortbouwt op de natuurlijke dynamiek van de rivier ter plekke. 


Gebiedsvisies Rijntakken (Waal, Nederrijn-Lek, IJssel)

IJssel

2007 - 2008

Beheervisie IJsselvallei Staatsbosbeheer. 

De zoektocht naar een heldere en eenduidige ambitie voor de ontwikkeling van haar terreinen in de IJsselvallei leidde tot een viertal  perspectieven: de IJssel als "Moerasrivier", "Dalrivier", "Zandrivier" en "Parkrivier". Voor elk van deze perspectieven zijn prioriteiten en opgaven geformuleerd.

Opdracht uitgevoerd samen met H+N+S landschapsarchitecten.

Staatsbosbeheer


Lek

 

2006

 

Ontwikkelingvisie Lek Wijk bij Duurstede - Vianen.

Verkenning van kansen om rivierverruiming te combineren met investeringen in natuurontwikkeling, recreatie, cultuurhistorie, stedelijke ontwikkeling en andere ruimtelijke in opgaven.

Opdracht uitgevoerd samen met Adri Voorwinden, Ommeren. 

Ballast-Van Oord Grondstoffen v.o.f.

 

 


Nederrijn 

2005

 

Kansen voor rivierverruiming op de Nederrijn.

Een verkenning van alternatieven voor de voorgestelde dijkverplaatsing ter hoogte van de Marspolder. Visie, schetskaart en toelichting opgesteld in opdracht van de bedrijven K3, Dekker en Delgromij, daartoe uitgedaagd door het comité Marspolder en anderen.

K3

Dekker

Delgromij

 

 


Middenwaal 

1999

Ontwerpstudie Midden-Waal

Verkenning van strategische kansen voor rivierverruiming op de Midden-Waal tussen Nijmegen en Tiel. Integrale ontwerpstudie als test voor ontwerpend onderzoek. Onderdeel van project Integrale Verkenning Rijntakken en voorbereiding van PKB- Ruimte voor de Rivier (destijds werkzaam bij Grontmij). 

Provincie Gelderland

Rijkswaterstaat Oost Nederland


Gelderse Poort

1994 - 1995

 

Ontwikkelingsvisie De Gelderse Poort

Uitwerking van de beleidsdoelen van Provincie Gelderland en het rijk op de toekomst van de Gelderse Poort. De visie heeft de basis gelegd voor de grootschalige natuurontwikkeling in de uiterwaarden, in combinatie met zand- en kleiwinning, de herstructurering van de landbouw en de inpassing van de recreatie (destijds werkzaam bij Grontmij).  

Provincie Gelderland

 


Nederrijn 

1993 - 1994

 

Ontwikkelingsvisie Noord-Oever Nederrijn

Overkoepelende visie op de natuurontwikkeling van de uiterwaarden langs de Nederrijn tussen Arnhem en Wijk bij Duurstede. Op basis van de nog resterende dynamiek van de gestuwde rivier (destijds werkzaam bij Grontmij).

 

Stuurgroep NURG

Provincie Utrecht 

 


Gebiedsvisies Maas

Bedijkte Maas

2002 - 2017

Natuurvisie Maasuiterwaarden MeerMaas Natuurmonumenten

In 2015 heb ik voor Natuurmonumenten de beheervisie opgesteld voor haar terreinen langs de Maas. Voor de periode tot 2032 zijn 8 uitdagingen uitgewerkt.

Ik ondersteun Natuurmonumenten als sinds ± 2002 bij het initiatief "Meer Maas" om met eigen investeringen ± 2.000 ha nieuwe riviernatuur te ontwikkelen langs de bedijkte Maas tussen Ravenstein en Raamsdonksveer. Enkele mijlpalen:

- 2002: Redactie brochure Meer Maas (i.s.m. HSRO)

- 2004: Aanvraag Postcode Loterij (i.s.m. Adri Voorwinden)

- 2005: Visualisatie Meer Maas (i.s.m. Adri Voorwinden)

- 2007: Ontwerp project Diedensche Uiterdijk (i.s.m. Sight)

- 2013: Ontwerp geulen te Maasbommel, Empel, Blauwe Sluis en Empel

- 2015: Ontwerp & uitvoering Hemelrijkse Waard (200 ha)

Natuurmonumenten

 


Impressie Meer Maas initiatief voor traject Ravenstein - Lith (tekening Adri Voorwinden, 2005)
Impressie Meer Maas initiatief voor traject Ravenstein - Lith (tekening Adri Voorwinden, 2005)

Bedijkte Maas

2017

Ruimtelijk Kwaliteitskader Bedijkte Maas

Kaderstellend rapport brengt in beeld hoe rivierverruiming en dijkverbetering kunnen bijdragen aan de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstbestendigheid van het rivierlandschap tussen Ravenstein en Lith. Het document moet inspiratie bieden voor het ontwerpen van oplossingen en als basis fungeren voor de beoordeling van oplossingen, maatregelen en alternatieven in het MIRT-onderzoek dat de komende jaren wordt uitgevoerd. 

Opdracht uitgevoerd in samenwerking met landschapsarchituurbureau Strootman Amsterdam. 

Waterschap Aa & Maas

 


Bedijkte Maas

2012

Deltaplan Bedijkte Maas

Ondersteuning bureau Strootman Amsterdam bij het ontwikkelen van de regionale uitwerking van de rivierverruimings- en dijkversterkingsopties langs de Brabantse Maas vanaf Boxmeer tot de Biesbosch. Onderdeel van het Deltaprogramma Rivieren

Provincie Noord Brabant

 


Maasplassen

2008 - 2009

Groenvisie Maasplassen 

Landschapsecologische visie op de ontwikkeling voor de Maasplassen rondom Roermond (van Ohé en Laak tot Wessem).

Visie opgesteld samen met Bart Peters (Drift).

Provincie Limburg

Gemeente Roermond

 


Grensmaas

2005

Alternatieven voor dekhgrondberging Koeweide en Trierveld

Ontwerp en ecologische beoordeling van alternatieve realisatieplan "Sittard-Geleen-variant" voor de grindwinning van Grensmaas-projecten Koeweide en dekgrondbergingen Trierveld. 

Boskalis

 


Gelderse Maas

2002

Lange termijn visie Gelderse Maas.

Visie op de inpasbaarheid van rivierverruimende ingrepen op de ruimtelijke ontwikkeling van het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Discussienotitie als bijdrage aan de Integrale Verkenning Maas (IVM). 

Provincie Gelderland

 


Bedijkte Maas

1999

Ecologische Visie Bedijkte Maas 

Verkenning van natuurontwikkelingskansen langs de bedijkte Maas. (Destijds werkzaam bij Grontmij).

Rijkswaterstaat Limburg


Noordelijke Maasvallei

1994

Natuurontwikkeling noordelijke Maasvallei

Inrichtingsschetsen voor de uiterwaarden vanaf Neer tot Oijen. Onderdeel van de Ontwikkelingsvisie Noordelijke Maasvallei, opgesteld in het kader van de Nadere Uitwerking Brabant-Limburg (NUBL) van de 4e nota Ruimtelijke Ordening. (Destijds werkzaam bij Grontmij)

Stuurgroep NUBL


Bergse Maas

1993

Natuurontwikkelingsvisie Amer en Bergse Maas 

Plan om budget bestemd voor herstel achterstallig beheer van oeververdediging te investeren in ontpachting, natuurgerichte herinrichting en beëindiging van de ontwatering van de uiterwaarden langs de Bergse Maas en de Amer. Plan helaas nooit uitgevoerd; Rijkswaterstaat heeft alsnog geïnvesteerd in het herstel van de oevers.

(Destijds werkzaam bij Grontmij).

 

Rijkswaterstaat Zuidwest Nederland, Rotterdam