Natuurontwikkelingsprojecten langs de Nederrijn & Lek

De Nederrijn-Lek bestaat eigenlijk uit drie heel verschillende riviertrajecten: het doorgronden van die verschillen legt de basis voor duurzame ontwerpen.

De nog vrijstromende Pannerdensch Kanaal heeft nog redelijk zandige oevers, maar heeft zich wel diep ingesneden tussen hoge, nog maar zelden overstromende uiterwaarden.

De gestuwde Nederrijn en Lek tot Hagestein is een verstilde rivier met een sterk afgevlakte dynamiek. De deels natte uiterwaarden bieden kansen aan laagdynamische moerassen, bossen en graslanden.

Het ongestuwde deel van de Lek stroomafwaarts van Hagestein is met haar relatief grote getijdenslag weer een heel andere rivier. Met kruidenrijke zandige oevers, oeverwallen en zelfs rivierduinen, direct naast rietgorzen en getijdengeulen. 


Pannerdensch Kanaal en Nederrijn, van Pannerden tot Driel

Huissensche Waarden

2004 - 2011

Huissensche Waarden, Natuurtoets

Ik ben tussen 2004 en 2011 betrokken geweest als ecoloog bij de eerste fase van de planontwikkeling en toetsing van de zandwinplannen van Basal Dickerhoff in de Huissensche Waarden.

In de eerste jaren (2004-2007) heb ik als ecoloog een bijdrage geleverd aan de aanvankelijk sterk natuurgerichte ontwerpen (startnotitie, milieu-effectrapportage). In de jaren daarna (2008 - 2011) alleen nog bij de natuurtoetsingen van het uiteindelijke ontwerp.

In samenwerking met  HSRO Afferden, H+N+S landschapsarchitecten en Arcadis.

 Basal Dickerhoff

 


StadsblokkenMeinerswijk

1999

Ontwikkelingsvisie Stadsblokken Meinerswijk

Plan voor de ontwikkeling van Stadsblokken als doorstroombaar natuurpark. Destijds nog werkzaam bij Grontmij.

gemeente  Arnhem

 Gestuwde Nederrijn en Lek, van Driel tot Hagestein

Randwijkse Waarden Heteren

2005 - 2015

Natuurtoets uitbreiding zandwinning Heteren

Toetsing definitief inrichtingsplan voor uitbreiding en herinrichting van zandwinning "plas van Wijck" nabij Heteren aan de natuurwetgeving. Bijdrage aan ontwerp.

Dekker van de Kamp

 


Middelwaard Kesteren

2007

Inrichtingsschets Middelwaard Kesteren.

Ontwerpstudie voor natuurontwikkeling en rivierverruiming in de uiterwaarden langs de Nederrijn tegenover Rhenen.

Dekker van de Kamp

 


Amerongse Bovenpolder

2005 - 2015

Begeleiding natuurontwikkeling Amerongense Bovenpolder

In opdracht van DLG-Utrecht voeren Boskalis en van de Wetering baggerwerkzaamheden en inrichtingswerken, met als doel de Hank te ontwikkelen tot een stromende "Rivierkwelgeul". 

Jos Rademakers is verantwoordelijk voor de ecologische begeleiding van de uitvoering (opstellen en handhaven ecologisch werkprotocol). 

Samen met Alexander Klink vormt Jos Rademakers een kwaliteitsteam dat de ecologische kwaliteit van het ontwerp en het werk bewaakt.

2006: Beoordeling van de effecten van de aanleg van een afvoerroute voor klei door het Habitatrichtlijngebied naar de rivier.

2005: Opstellen ecologisch werkprotocol voor de uitvoering van het kleiwinningsproject in de westelijke Amerongse Bovenpolder.

Boskalis

Van de Wetering

Dienst Landelijke Gebied

Utrechts Landschap

Staatsbosbeheer

 


Hoogwater over de Rijnsteeg in de Amerongse Bovenpolder, januari 2003
Hoogwater over de Rijnsteeg in de Amerongse Bovenpolder, januari 2003

Sanden-burgerwaard

2006

Natuurgerichte kleiwinning Sandenburgerwaard.

Planschets en toetsing van ecologische effecten van kleiwinning in de Sandenburgerwaard langs de Lek.

 Delgromij 


Maurikse plassen

2004 - 2009

2009: Masterplan camping Eiland van Maurik

Rivierkundige en landschapsecologische bijdrage aan masterplan voor ontwikkeling camping in uiterwaarden Nederrijn met nieuwe natuurstandplaatsen. In samenwerking met Adri Voorwinden, Ommeren.

2004: Ontwikkelingsplan omgeving Maurikse Plassen.

In samenwerking met HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Afferden organisatie ontwerpworkshop "Karavaan van Verbeelding" in samenwerking met werkgroep Landschap van het NIROV. In opdracht van Recreatiemaatschappij Rivierengebied.

Camping Eiland van Maurik

Recreatiemaatschappij Rivierengebied


Wijk bij Duurstede

2008

Visie Rivierfront Wijk bij Duurstede. 

Leiden discussieavonden en uitwerken gemeentelijke visie van Wijk bij Duurstede op de ontwikkeling van de uiterwaarden langs Lek en Nederrijn. Visie "Het rivierfornt" opgesteld en uitgewerkt in samenwerking met bureau Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v..

Gemeente Wijk bij Duurstede

 


Wijk bij Duurstede

2008

Natuurtoets uitbeiding jachthaven Wijk bij Duurstede. 

Toetsing van initiatief aan Flora en faunawet, Natuurbeschermingswet en Ecologische Hoofdstructuur. In opdracht van Jachthaven de Lunenburg, Wijk bij Duurstede.

Jachthaven de Lunenburg

 


BeusichemseWaard

1996 - 2004

Natuurontwikkeling Beusichemse Waard

In 1996 heb ik (nog werkzaam bij Grontmij) de integrale ontwikkelingsvisie en inrichtingsplan opgesteld voor een natuurgerichte kleiwinning in de Beusichemse Waard. Uitvoering is gekoppeld aan de dijkverbetering van de zuidelijke lekdijken.

In 2004 heb ik een natuurtoets uitgevoerd. Afronding inrichting, ecologische effecten na voorzorgsmaatregelen en beoordeling noodzakelijkheid ontheffing Flora en Faunawet.

Waterschap Rivierenland

Delgromij

 


Natuurontwikkelingsproject Beusichem in uitvoering (luchtfoto Rijkswaterstaat, 11 juli 2002
Natuurontwikkelingsproject Beusichem in uitvoering (luchtfoto Rijkswaterstaat, 11 juli 2002

Getijden-Lek, van Hagestein tot Kinderdijk

Nieuwegein 

Vianen

2008 - 2009

Ruimte voor de Lek; rivierverruiming tussen Vianen en Nieuwegein

Alternatieven-studie voor rivierverruiming in combinatie met natuurontwikkeling en stedelijke ontwikkeling. Uitwerken SNIP 2A advies PKB Ruimte voor de rivier. Bijdrage als ecoloog aan ontwerp, en uitwerken beheervisie. Lid van ontwerpteam samen met Twijnstra Gudde en landschapsarchitectenbureau DN Urbland.

Provincie Utrecht

 


Bossen-waarden

 

2003

Ontwikkelingsvisie voor de Bossenwaarden, gemeente Nieuwegein en IJsselstein. In opdracht van Boskalis b.v., Rotterdam.

Boskalis

 


Salmsteke 

2015 - 2017

Natuurontwikkeling & herinrichting recreatieterrein Salmsteke

Integraal plan voor dagrecreatie, vergroten waterveiligheid en versterken natuurwaarden. Het Voorontwerp Salmsteke maart 2017 omvat de aanleg van een zwemgeul; vergroting en herinrichting van het recreatieterrein; de aanleg van een getijden-geul, de ontwikkeling van moeras langs de dijkvoet en de ontwikkeling van natuurlijke oeverwal (4 ha). In samenwerking met Laurens Roose, Utrecht.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

 


Voorontwerp Salmsteke, maart 2017
Voorontwerp Salmsteke, maart 2017

Lekwaarden

Schoonhoven

Nieuwpoort

2012 - 2014

Stroomlijnontwerp Lekuiterwaarden

Ontwerp van een maatregelen-pakket om de doorstroom bij hoogwater te vergroten en ruimte voor natuurontwikkeling te maximaliseren.

Voor noordelijke Lekuiterwaarden tussen Lopik en Schoonhoven en de uiterwaarden aan de linkeroever bij Nieuwpoort en Bergambacht.

Rijkswaterstaat

Staatsbosbeheer

 


Lekdijk

Schoonhoven

Bergambacht

2012

Ecologische begeleiding dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven

In opdracht van de aanneemcombinatie het ecologisch werkplan opgesteld en de ecologische begeleiding verzorgd van de verbetering van de Lekdijken. In samenwerking met bureau Viridis Culemborg.

Aanneemcombicatie

Schoon-Ambacht