Natuurprojecten langs de Maas

Ik heb in de loop der jaren enkele tientallen opdrachten mogen uitvoeren langs de Maas. 

Topjaar was wel 2016, toen tegelijkertijd mijn ontwerpen voor de Lus van Linne (130 ha), voor de Hemelrijkse Waard (200 ha) en voor vier nevengeulen  (Empelse Waard, Henriëttewaard, Blauwe Sluis, Maasbommel) in uitvoering waren. 


Grensmaas en zandmaas

Meers

Grensmaas

2012 - 2014

Stroomlijn ontwerp voor het proefproject Meers (Grensmaas)

Uitgekiend ontwerp waarmee de uiterwaard zowel optimaal doorstroombaan is bij hoogwater als de ruimte voor natuurontwikkeling (ooibossen, moerassen) zo groot mogelijk is. En bovendien de toekomstige beheersinspanningen zo laag mogelijk kunnen zijn.

Rijkswaterstaat

Natuurmonumenten


Lus van Linne

 

2010 - 2014

Inrichtingsvisie & planstudie/MER Nieuwe leven in de Lus van Linne

Ontwerp voor de herontwikkeling van de oude grindwinningen van de Nederlandse Spoorwegen in de Lus de Linne bij Osen (gemeente Roermond). Ontwerp, MER en vergunningstraject uitgevoerd en getrokken samen met JanJaap Tiemersma, Cubic Square.

100 hectare doorstroombare uiterwaard, kilometers stromende geulen en ruimte voor ooibos én een forse verlaging van het hoogwater!

Ballast Nedam Grondstoffen

Limburgs Landschap

 


Visualisatie natuurontwikkelingsplan Nieuw Leven in de Lus van Linne (tekening Kees Nuyten)
Visualisatie natuurontwikkelingsplan Nieuw Leven in de Lus van Linne (tekening Kees Nuyten)

Oolerplas

 

2014 - 2016

Inrichtingsplan doorstroming noordzijde

Plan voor aanleg van een nevengeul van de zandplas naar de Maas. Plan helaas voorlopig in de ijskast gezet.

Limburgs Landschap

 


Oeffelt

2005

Natuurtoets natuurgerichte kleiwinning Oeffeltermeent, Maasuiterwaarden nabij Boxmeer. In opdracht van BoWeGro b.v. Heesch, i.s.m. Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

BoWeGro, Heesch

 


Heijen

2008

Natuurtoets kleiwinning Mazenburg

Verkennende toetsing van uitvoerbaarheid project binnen Flora- en Faunawet. Uitwerken plan van voorzorgsmaatregelen. Voeren overleg over ontheffingverlening in kader Flora en Faunawet.

Van de WeteringBedijkte & gestuwde Maas

Cuijk

2011 - 2015

Ecologische begeleiding uitvoering Kraaijenbergse Plassen.

Inspectie van aan-/afwezigheid van beschermde diersoorten en advies over uitvoerbaarheid van grondwerk, afgraven depots, aanleg oeverzones en verwijderen kunstwerken. In samenwerking met bureau Viridis Culemborg.

Smals Bouwgrondstoffen b.v.


Keent

2011 - 2014

Natuurontwikkeling Keent

In 2011 alternatief inrichtingsplan opgesteld voor de aanleg van natuurvriendelijke vrij eroderende oevers én een brede oevergeul langs Maas bij Keent. Uitgevoerd in 2013 - 2014.

Tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor een optimale ecologische uitvoering van ontgravingen en inrichtingswerkzaamheden. Opstellen en handhaven van het Ecologisch Werkprotocol.

Uitvoering is meerdere malen aangepast om broedkolonies van Visdieven, Kluten, Kleine plevieren en Oeverzwaluwen te ontzien. 

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Boskalis

Van de Wetering

K3Delta


Batenburg

2010

Ecologische begeleiding uitvoering natuurontwikkeling Batenburg

Verantwoordelijk voor een optimale ecologische uitvoering van ontgravingen en inrichtingswerkzaamheden. Opstellen en handhaven van het Ecologisch Werkprotocol.

Boskalis

Van de Wetering


Demen Dieden

2003 - 2009

Natuurtoets natuurontwikkelingsplan Demen

Uitwerking inrichtingsplan, vergunningvoorbereiding en planpresentatie van natuurontwikkelingsproject in kader MEER-MAAS.

Inventarisatie broedvogels en beschermde natuurwaarden op de Maasoeverzone ter hoogte van Demen.

Natuurmonumenten

Van de Wetering

 


Diedensche Uiterdijk

2001 - 2017

Natuurontwikkelingsplan Oeverzone Diedensche Uiterdijk.

Tussen 2001 en 2007 gewerkt aan het ontwerp en planontwikkeling voor 45 ha natuutontwikkeling langs de Maas tussen Dieden en Megen door middel van kleiwinning en aanleg natuurvriendelijke oevers. Project is deel van het MEER-MAAS initiatief.

Sindsdien als begeleidend ecoloog betrokken bij de uitvoering. Advies over natuurgericht werken en optimalisatie oplevering. 

Natuurmonumenten

Rudruza Baksteen

Wetering, Heesch

 


Maasbommel

2010 - 2013

Ontwerp oevergeul bij Maasbommel (West Maas en Waal)

Inrichtingsplan voor de oevergeul langs de Maas bij Maasbommel.

Advies rivierecologische optimalisatie en uitwerken ontwerp tot plansschets. Project in KaderRichtlijn Water programma Rijkswaterstaat. 

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Natuurmonumenten

 


Hemelrijkse Waard

2013 - 2016

Ontwerp & realisatie natuurontwikkeling Hemelrijkse Waard.

Als ontwerpleider en technisch manager was ik verantwoordelijk voor het optimaliseren én uitvoeren van het ontwerp namens de aannemer Van de Wetering Cultuurtechniek, kortweg Wetering, Heesch.

Plan voor 200 ha nieuwe natuur aangepast aan de bijzondere situatie vlak boven de stuw van Lith. Meestromende geulen en lage oeverzones toegevoegd. 


2003 - 2005

Pilotproject natuurontwikkeling Hemelrijkse Waard.

Gebiedsanalyse en visieontwikkeling voor natuurontwikkelingsplan Hemelrijkse Waard. Conceptvisie en ontwikkeling plan van aanpak. Uitwerking ontwerp voor 40 ha proefproject. Onderdeel van project MeerMaas. In samenwerking met Adri Voorwinden.

Rijkswaterstaat PPO

Natuurmonumenten

Delgromij

 Beneden of Getijden-Maas

Lithse Ham

2014

Alternatief ontwerp Stroomlijn Lithse Ham (Oss)

Plan om voortdurende kap van de waardevolle natuurlijke ooibossen op de oevers te voorkomen. Dat bleek te kunnen door een landtong af te graven. 

Helaas niet uitgevoerd. Rijkswaterstaat durfde het niet aan.

Gemeente Oss


Lithse Ham

2012

Actualisatie Beheerplan Lithse Ham (Oss)

Gemeente Oss


Kesselse Waard

2008 - 2015

 

Inrichtingsplan voor getijdegeul en natuurontwikkeling 

Als onderdeel van het MeerMaas project is een inrichtingsplan opgesteld voor de aanleg van een natuurlijke getijdegeul en oeveraanpassingen om de riviernatuur meer kans te geven.

Natuurmonumenten

K3Delta


Marensche Waard Alem

2006 - 2008

Milieueffectstudie Marensche Waarden, Alem (Maasdriel)

Uitwerken ontwerp én uitschrijven milieueffectrapport voor een plan tot een natuurgerichte zand- en kleiwinning in de Maasuiterwaarden bij Alem. In samenwerking met Pouderoyen Compagnons en Royal Haskoninng, Nijmegen. 

Dekker van de Kamp

 


Koornwaard

2006 - 2008

Inrichtingsschets Koornwaard

Ontwerpstudie voor herinrichting zandwinlocatie Koornwaard in de Maasuiterwaarden nabij Den Bosch. In samenwerking met Adri Voorwinden, Ommeren. 

Dekker van de Kamp

Natuurmomumenten


Blauwe Sluis

2013

Ontwerp oevergeul Blauwe Sluis, Gewande ('s Hertogenbosch).

Inrichtingsplan voor nevengeul en reconstructie voormalige schans in kader van KaderRichtlijn Water programma van Rijkswaterstaat. 

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Natuurmonumenten

Waterschap Aa en Maas


Hedelse Bovenwaard

2012 - 2014

Stroomlijn ontwerp Hedelse Bovenwaard (Maasdriel)

Uitgekiend ontwerp waarmee de uiterwaard zowel optimaal doorstroombaar is bij hoogwater als de ruimte voor natuurontwikkeling (ooibossen, moerassen) zo groot mogelijk is. En bovendien de toekomstige beheersinspanningen zo laag mogelijk kunnen zijn.

Rijkswaterstaat

Natuurmonumenten

 


Hedelse Bovenwaard

2008

Pilot beheerplan Stroomlijn Hedelse Waard. 

Uitwerken strategie om beheersafspraken vast te leggen over maximale ontwikkelingsruimte voor natuurontwikkeling. In samenwerking met Arcadis, Den Bosch.

Rijkswaterstaat Limburg

Natuurmonumenten

 


Hedelse Bovenwaard

2004

Ecologische toetsing kleiwinningsplan Casterenshoef

Hedelse Bovenwaard, gemeente Maasdriel. 

Rodruza, Nijmegen.

 


Empelse Waard

2010 - 2013

Ontwerp oude Maasbedding Empelse Waard ('s Hertogenbosch)

In 2010 samen met Bart Peters advies opgesteld voor herstel sterk verzande oude Maasarm bij Den Bosch.

In 2013 uitgewerkt tot inrichtingsschets.

Project in KaderRichtlijn Water programma Rijkswaterstaat. 

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Natuurmonumenten

 


Monding van de Dieze

2014

Herinrichtingsplan voor monding van de Dieze ('s Hertogenbosch)

Ontwerp voor een delta van de uitmonding van de Dieze (Dommel) in de Maas in de Henriëttewaard in Den Bosch. Project binnen het KaderRichtlijn Water programma Rijkswaterstaat. 

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Natuurmonumenten

Gemeente 's Hertogenbosch

Waterschap Aa en Maas


Hedikhuizer Waard

2008 - 2010

Ontwikkelingsvisie Maasuiterwaarden Bokhoven - Hedikhuizen

Ontwerp voor natuurgerichte herinrichting van de Maasuiterwaarden stroomafwaarts van Den Bosch. 

Natuurmonumenten

VanderSanden Hedikhuizen 

K3 Delta


Baardwijkse 
Overlaat

2007

Ontwikkelingsschets Baardwijkse Overlaat. 

Samenstellen brochure over de ontwikkelingskansen van een ecologische corridor vanuit de Drunense Duinen naar de Bergse Maas, door de Langstraat tussen Drunen en Waalwijk. Uitvoering in samenwerking met Adri Voorwinden, Ommeren.

Natuurmonumenten


Bergse Maas

2012 - 2014

Stroomlijn ontwerp diverse terreinen langs de Bergse Maas

Uitgekiend ontwerp waarmee de uiterwaard zowel optimaal doorstroombaar is bij hoogwater als de ruimte voor natuurontwikkeling (ooibossen, moerassen) zo groot mogelijk is. 

Rijkswaterstaat