Natuurontwikkelingsprojecten langs de Bovenrijn, Waal & Merwede

Langs de Waal, onze meest dynamische rivier, is het extra uitdagend om inrichtingsplannen te ontwerpen die enerzijds de bijzondere vormgevende kracht van de rivier maximaal benutten én anderzijds toch weten te voldoen aan de strenge voorwaarde dat noch de scheepvaart nóch de hoogwaterveiligheid ook maar enigzins in het geding komen.

Ik heb ontwerpen mogen maken voor een groot deel van de uiterwaarden van de Waal. De Millingerwaard en de Gamerense Waard zijn mij daarbij het meest dierbaar. En natuurlijk de eerste nevengeul langs de Waal in het project Waaier van Geulen bij Beneden-Leeuwen; niet voor niets beelddrager van mijn bedrijfslogo.


De Gelderse Poort

De Byland

2007

Inrichtingsschets Byland, Lobith.

Ontwerpstudie voor natuurontwikkeling en rivierverruiming in de uiterwaarden langs de Bovenrijn, tussen zandwinplas de Byland en de Oude Waal, gemeente Rijnwaarden. In opdracht van steenfabriek de Bylandt, in samenwerking met SIGHT adviseurs.

Steenfabriek de Bylandt, Pannerden 


Millinger-waard

1992 - 2017

Millingerwaard, 25 jaar betrokken van ontwerp tot uitvoering

De Millingerwaard is een bijna een levenswerk geworden. Sinds ik in 1992 (destijds als jong ecoloog in dienst bij Grontmij) het eerste integrale Inrichtingsplan heb mogen uitwerken. Dat plan, opgesteld in opdracht van de Landinrichtingscommissie Ooijpolder, in samenwerking met de (destijds) belangrijkste grondeigenaren de Verenigde Bedrijven De Beijer b.v. en Delgromij b.v. is in 1994 vastgesteld als deelplan van het Landinrichtingsplan voor Ooijpolder.

25 jaar begeleid ik samen met Gijs Kurstjens de uitvoering van de laatste plannen, waarin naast de ontwikkeling van riviernatuur ook het verruimen van de afvoercapaciteit een grote rol is gaan spelen. Hoewel de plannen in de loop der jaren sterk zijn gewijzigd, staan de hoofdlijnen nog steeds overeind. De Millingerwaard is de bakermat van natuurontwikkeling in het rivierengebied. De natuur én de mens weten het te waarderen.


Een uitsnede uit mijn bijdrage aan de Millingerwaard

2013 - 2017 Ecologische begeleiding uitvoering (met Gijs Kurstjens)

2013 - 2017 Monitoring resultaten herinrichteng (met Gijs Kurstjens)

2013 - Ecologisch Werkplan uitvoering nieuw inrichtingsplan

2013 - Natuurtoets aangepast inrichtingsplan, natuurvergunningen

2012 - Beheerplan Millingerwaard: vastleggen maximale ruwheden

2010 - Ecologische vergelijking alternatieve locaties voor zandwinning

2008 - Bijdrage aan ontwerp inrichtingsplan en MER (i.s.m. Haskoning)

2006 - Actualisatie natuurtoets aan veranderingen natuurwetgeving

2003 - Natuurtoets uitvoering kleiwinningen en inrichtingswerken

2000 - Actualisatie 1e inrichtingsplan aan rivierkundige eisen: hoogwater

1992 - 1996 Ontwerp en actualisatie 1e inrichtingsplan

Dienst Landelijk Gebied Gelderland

Delgromij

K3Delta

Van de Wetering

Boskalis

Staatsbosbeheer


Soorten- en structuurrijk begrazingslandschap in de Millingerwaard, 10 jaar na reliëfvolgende ontkleiing.
Soorten- en structuurrijk begrazingslandschap in de Millingerwaard, 10 jaar na reliëfvolgende ontkleiing.

Gendtse Waard

2010

Ontwerp uitvoeringsalternatief Gendtse Waard

Idee-ontwikkeling voor een particulier uitvoeringsalternatief voor het natuur- en rivierverruimingsproject in de Gendtse Waard. In samenwerking met Pouderoijen Compagnons, Nijmegen.

Dekker van de Kamp

Steenfabriek de Zandberg, Rodruza

 


2007 - 2008

Ontwikkelingsvisie Gendte Waard. 

Ontwerpstudie voor natuurontwikkeling en rivierverruiming door middel van passende ontgrondingen in de Gendtse Waard langs de Waal. Opstellen van een gemeenschappelijke 'randvoorwaardenvisie' voor natuurontwikkeling, rivierverruiming en natuurontwikkeling.

In samenwerking met Pouderoyen Compagnons te Nijmegen. 

Steenfabriek de Zandberg, Rodruza

Dienst Landelijk Gebied Gelderland

 

 


2000 - 2001

Inrichtingsplan Gendtse Waard

Bijdrage aan inrichtingsplan in kader van de landinrichting Gelderse Poort (destijds werkzaam bij Sight adviseurs).

Dienst Landelijk Gebied Gelderland

 

 


Bemmelse

Waard

2002 - 2003

Natuurgericht ontgrondingssplan Bemmelse Waard

Ontwerp voor alternatief inrichtingsplan, op basis van natuurgerichte delfstofwinning in de Bemmelse Waard.

Zand- en Grintmaatschappij DOS bv te Oosterhout.


1998

Inrichtingsplan Bemmelse Waard

Opstellen inrichtingsplan voor natuurontwikkeling. Planuitwerking als onderdeel van het Landinrichtingsproject Gelderse Poort (destijds werkzaam bij Grontmij).

Dienst Landelijk Gebied Gelderland

 

 


Stadswaard

Vlietberg

2016

Uitvoeringsontwerp Stadswaard

Uitwerken landschappelijke inrichtingsvoorstellen voor de Stadswaard.   Planuitwerking als onderdeel van inschrijving door aanneemcombinatie.

Dijkencombi v.o.f.

Wetering Heesch

 


Eiland van Lent

2010

Ontwikkelingsvisie Lent Waalsprong

Bijdrage vanuit rivierecologie aan visie voor stedelijke ontwikkeling eiland van Lent, Waalsprong. In samenwerking met Mecanoo, Delft.

Mecanoo Delft


Waalsprong Nijmegen

2003

Uitwerkingsplan Landschapszone en Rivierpark Waalsprong.

Bijdrage vanuit landschapsecologie en natuurontwikkeling. In samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten Utrecht in opdracht van grondexploitatiemaatschappij Waalsprong, Nijmegen.

Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong, Nijmegen.De Middenwaal

Beuningse Waarden

2012 - 2014

Stroomlijn ontwerp Beuningen (Waal)

Ontwerp om uiterwaard én optimaal doorstroombaan te maken bij  hoogwater én maximaal ruimte voor ontwikkeling van ooibos en begrazingslandschap. 

Rijkswaterstaat

Staatsbosbeheer

 


2006

Natuurtoets EMAB-locatie Groot Bunswaard, Beuningen.

Beoordeling ex-ante uitvoerbaarheid van de ontwikkelingsplannen voor voormalig steenfabrieksterrein de Bunswaard en de aangrenzende uiterwaarden vanuit het perspectief van de natuurwetgeving.

Stichting BOEi, Hoevelaken

Delgromij


2005

Inrichtingsplan Staartjeswaard Beuningen.

Planschetsen voor verwijderen deel steenfabrieksterrein, rivierverruiming, cyclisch beheer uiterwaarden, natuurontwikkeling op basis van ontzanding. In samenwerking met Adri Voorwinden. 

K3 Industriezand

Delgromij


Loenense Waard

 

2008

 

Uitvoeringsbegeleiding kleiwinning uiterwaarden bij Slijk-Ewijk 

Opstellen ecologische werkprotocollen en begeleiden uitvoering herinrichting vanuit oogpunt ecologische optimalisatie en handhaving natuurwetgeving.

Dekker van de Kamp

 


2006

 

Inrichtingsschets Loenense en Wolferensche Waard.

Ontwerpstudie voor natuurgerichte kleiwinning in Waaluiterwaard ter hoogte van Valburg. In samenwerking met Adri Voorwinden, Ommeren. 

Delgromij

 

 


Hiense Waard 

2016

Schetsontwerp natuurontwikkeling Hiensche Waard

Verkenning van mogelijkheden voor natuurgerichte kleiwinning en verondieping van zandplassen.

 K3Delta


2008

Natuurtoets hercultivering Haverwaard. 

Toetsing van initiatief aan Natuurbeschermingswet. In opdracht van steenfabriek de Waalwaard, Hiensche Waard, Dodewaard.. 

 De WaalWaard, Dodewaard


2001 - 2004

Inrichtingsvisie natuurgerichte zandwinning Hiense Waard.

Plan voor natuurontwikkeling. In samenwerking met  HSRO b.v. te Afferden.

Van Roosmalen zand- en grintmaatschappij, Maastricht


Drutense Waarden

2007

Ontwikkelingsplan rivierverruiming Drutensche Waarden.

Ondersteunend ecologisch advies bij ontwerp en ecologische toetsing project. Bijdrage aan milieu-effect-rapportage. 

Beoordeling van de effecten op de draagkracht voor overwinterende ganzen en eenden. In samenwerking met Jan van Mil, HSRO, Afferden.

 HSRO, Afferden


Leeuwense Waard

1993 - 2017

 

Natuurontwikkelingsproject Waaier van Geulen

Sinds ± 1993 ben ik betrokken bij de ontwikkeling, het ontwerp, de realisatie en de monitoring van het natuurontwikkelingsproject "Waaier van Geulen" in de Leeuwense Waard bij Beneden-Leeuwen.

Nadat Delgromij in 1993 heeft besloten om haar kleiwinningen in deze uiterwaard niet langer te hercultiveren en in te richten als natuurgebied heb ik in 1994 de eerste nevengeul door de bestaande kleiputten uitgewerkt. 

Sindsdien min of continu bij dit project betrokken gebleven:

2014 - 2016  Ontwerp oplevering 1e vulfase, rivierkundige aanpassing

2005 - 2017  Monitoring vegetatieontwikkeling (i.s.m. Adri Voorwinden)

2009 - 2010  Effectbeoordeling intensivering specieberging Kaliwaal

2008  Ontwerp nog te ontkleien percelen Leeuwense Waard

2006  Actualisatie natuurtoets specieberging Kaliwaal

2005  Natuurtoets aanleg nevengeul rond Kaliwaal

2005  Begeleiden onderzoek effecten op slaapplaats ganzen (SOVON)

1994 - 1996  Inrichtingsplan Waaier van Geulen (onderdeel m.e.r.)

1995  Ontwerp deelplan Leeuwense Waard (onderdeel dijkverbetering)

Delgromij

Dekker van de Kamp

K3Delta

 


De eerste stromende nevengeul van Nederland langs de Waal in de Leeuwense Waard, 2 jaar na aanleg.
De eerste stromende nevengeul van Nederland langs de Waal in de Leeuwense Waard, 2 jaar na aanleg.

Kl. Willems-polder Tiel

2016 - 2017

Natuurontwikkeling en dijkversterking FluviaTiel

Als "technisch manager" namens de aannemerscombinatie "Dijkencombi" verantwoordelijk voor het optimaliseren van het uitvoeringsontwerp voor het natuurontwikkelingsproject "FluviaTiel" in de Kleine Willemspolder. Project omvat ook een kilometer dijkversterking en de ophoging van een woningbouwlocatie. Uitdaging was om een extra strang te realiseren en de invloed van de rivier te vergroten.

Gemeente Tiel


2008

Ontwikkelingsvisie Kleine Willemspolder Tiel.

Uitwerken ontwikkelingsmogelijkheden voor aangepast buitendijks bouwen ("EMAB") in de Waaluiterwaarden bij Tiel. Haalbaarheidsverkenning naar de consequenties voor grondwater, rivierverruiming en beschermde natuurwaarden (natuurtoets). Uitwerken en ontwikkelen voor gelijktijde realisatie ("saldering") met rivierverruiming en natuurontwikkeling aan overzijde van de rivier (Wamelse Waard). Ontwikkelen concept in samenwerking met project WaalWeelde.

In samenwerking met Claus van den Brink Duurzame Rivierkunde Olst. 

Gemeente Tiel


Passewaaij

2006

Beheersadvies Passewaaij.

Beoordeling ecologische consequenties toekomstige beheersopties. Strategie voor behoud van waardedervingssubsidie.

Steenfabriek Korevaar, Zennewijnen.


Stiftse Waard

2005

Inrichtingsvisie Stiftsche Waard. 

Plan voor natuurontwikkeling door uiterwaardverlaging. Visie in samenwerking met Adri Voorwinden.

Stichting Ribius Pelletier tot behoud van het Landgoed LinschotenDe Beneden-Waal en Boven-Merwede

Kil van Hurwenen

2003

Alternatief inrichtingsmodel voor de Kil van Hurwenen.

Opdracht ten behoeve van inspraakreactie op startnotitie. In samenwerking met landschapsarchitect Adri Voorwinden, Ommeren.

De Hurnse Kil b.v.

 


Gamerense Waard

1997

Inrichtingsplan Gamerense Waard

Ontwerp van de eerste werkelijk meestemmende nevengeul én twee periodiek meestemmende geulen in de Gamerense Waard. Ontwerp versneld uitgevoerd in kader van Noodwet Grote Rivieren (destijds werkzaam bij Grontmij).

Waterschap Groot Maas en Waal

 


Oevergeul Gamerensche Waard in oktober 2010, 15 jaar na aanleg
Oevergeul Gamerensche Waard in oktober 2010, 15 jaar na aanleg

Groesplaat

Sleeuwijk

2012 - 2014

Stroomlijn Groesplaat en Sleeuwijkerwaard (Boven-Merwede)

Ontwerp om uiterwaard én optimaal doorstroombaan te maken bij  hoogwater én maximaal ruimte te scheppen voor het behoud en uitbreiding van de grienden, ooibossen én rietmoerassen. 

Rijkswaterstaat

Brabants Landschap

 


Woelse Waard

2012 - 2014

Stroomlijn ontwerp Woelse Waard (Waal, Gorinchem)

Ontwerp om uiterwaard én optimaal doorstroombaar te maken bij  hoogwater én maximaal ruimte te scheppen voor het behoud en uitbreiding van de grienden, ooibossen en rietmoerassen. 

Rijkswaterstaat

Staatsbosbeheer

 


Dordtse Avelingen

2012 - 2014

Stroomlijn ontwerp Dordtse Avelingen (Boven-Merwede)

Ontwerp om uiterwaard én optimaal doorstroombaar te maken bij  hoogwater én maximaal ruimte te scheppen voor het behoud en uitbreiding van de grienden, ooibossen en rietmoerassen. 

Rijkswaterstaat

Staatsbosbeheer