Levensloop

1963 – 1981

Op 21 april 1963 geboren, als jongste telg in een mijnwerkersgezin in het zuid-limburgse Brunssum. In mijn jeugdjaren heb ik vele zondagen met mijn vader over de Brunssumse heide gezworven. Tijdens mijn middelbare school (VWO, Romboutscollege Brunssum) ben ik actief lid geworden van de jeugdbond voor natuurstudie ACJN (thans JNM). In die tijd vele excursies en kampen bijgewoond in Zuid-Limburg, Nederland en het nabije buitenland. De liefde voor het vak is hier onmiskenbaar geboren: zowel de fascinatie voor de natuur als de drive om te werken aan natuurontwikkeling.

 

1981 - 1988

Universitaire opleiding Biologie, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afgestudeerd in landschapsecologie, ruimtelijke planvorming, natuurbeheer, vegetatiekunde en pedagogiek (1e graads onderwijsbevoegdheid Biologie). De met medestudenten ontwikkelde ontwikkelingsvisie “Ontboezeming” voor het groene hart, werd in 1988 bekroond (3e) in de ontwerpprijsvraag Landschap in Overgang, georganiseerd door Natuurmonumenten.

Mijn stageperiode bij het WWF-Aueninstitut te Rastatt (D), waar ik me heb kunnen verdiepen in het ecologisch herstel van grote rivieren, is achteraf gezien bepalend geweest voor mijn verdere carrière als ontwerpend ecoloog in het Nederlandse rivierengebied.

 

1989 - 1990

Na mijn studie anderhalf jaar gewerkt als wetenschappelijk medewerker (vervangende dienstplicht) op de afdeling Landschapsecologie van het DLO-Staring Centrum in Wageningen (thans Alterra Wageningen UR). Aldaar gewerkt aan onderzoeksprogrammering rondom natuurontwikkeling in het rivierengebied én aan een vegetatieontwikkelingsmodel voor het rivierengebied ten behoeve van de ecologische evaluatie van de Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening.

 

1990 - 1999

Eind jaren negentig heb bijna 10 jaar gewerkt als ecologisch adviseur bij Grontmij Advies en Techniek (thans Sweco). Tot 1995 in Zeist, binnen de toen sterk groeiende adviesgroep Ruimtelijke Planvorming; een team van zo'n 20 jonge landschapsarchitecten, ecologen en adviseurs die samenwerkten aan regionale ontwikkelingsvisies en projecten. Vanaf 1995 vanuit de regionale vestiging in Arnhem, alwaar ik het adviesteam trok dat zich richtte op natuurontwikkeling in het rivierengebied.

In mijn Grontmij periode heb ik mogen werken aan regionale visies (Gelderse Poort, Noordoever Nederrijn, Noordelijke Maasvallei, Middenwaalvisie); tientallen lokale inrichtingsplannen (Millingerwaard, Leeuwense Waard, dijkverzwaringen, diverse kleiwinningen); diverse beleidsstudies (Integrale Verkenning Rijntakken, Toetsing plan Levende Rivieren); vaak in samenwerking met kennisinstituten als WL|Delft Hydraulics, Rijkswaterstaat RIZA en DLO Staring Centrum (thans Wageningen Environmental Research).

Bij Grontmij heb ik ook kunnen werken aan ecologisch inhoudelijke achtergrondstudies, zoals de ontwikkeling van het Rivier Ecotopen Stelsel en een uitvoerige ecologische referentiestudie van de ooibossen van Gemenc langs de Hongaarse Donau.

Dit zijn ook de jaren waarin ik ben getrouwd (1992) met Viola Peulen (thans directeur communicatie Radboudumc Nijmegen), en vader ben mogen worden van twee dochters (Linde 1993, Merel 1996).

 

2000 - 2002

Begin 2000 ben ik overgestapt naar landschapsarchitectenbureau VISTA (Amsterdam). Na het afblazen van een beoogde fusie met SIGHT adviseurs voor milieu en landschap (destijds gevestigd in Veenendaal) heb ik nog een jaar binnen SIGHT leiding gegeven aan het adviesteam "Projectontwerp", een team dat zich bezig hield met het ontwikkelen van natuurgerichte ontgrondingsprojecten.

 

2002 - 2017

In april 2002 heb ik besloten om mij als zelfstandig ontwerpend ecoloog te vestigen, om als eigenstandig adviseur een meer kritische, onafhankelijke rol te kunnen spelen in de projecten waarover ik mag adviseren. Deze keuze heeft geresulteerd in een succesvolle, goed gevulde adviespraktijk en betrokkenheid bij een groot aantal natuurontwikkelingsprojecten.

 

In 2009 ben ik verhuisd van het Utrechtse Maarn naar het Brabantse Oijen (aan de Maas). Daar woon en werk ik met veel genoegen vanuit een CO2-neutraal pand, dat ik samen met Viola heb kunnen ontwikkelen volgens het bouwconcept “passief bouwen” (www.onspassiefhuis.nl).

 

2017 - 2023

Van september 2017 tot met april 2023 had ik de eer directeur-bestuurder te mogen zijn van ARK Rewilding Nederland (ARK Natuurontwikkeling). De ± 30 medewerkers van Stichting ARK initiëren, ontwikkelen én realiseren projecten waar natuurlijke processen de ruimte krijgen én maatschappelijke waarde toevoegen zoals recreatie, delfstoffenwinning, klimaatadaptatie en waterberging.

 

2023 en verder

Sinds mei 2023 werk ik als "Ontwikkelaar Rewilding" aan het uitwerken van nieuwe ideeën, nieuwe samenwerkingen en nieuwe arrangementen rond Rewilding. Ik hoop de komende jaren enkele spraakmakende grensverleggende projecten te kunnen waarmaken.