Beleidsadviezen en studies rivierengebied

Nederland schijnt beroemd te zijn om haar "integraal waterbeheer". Wat zo veel betekent dat we ons beseffen dat er in onze delta meer belangen spelen én dat die belangen op elkaar moeten worden afgestemd. Over hoe dat moet wordt veel geschreven, gesproken en gestudeerd. 

In de praktijk van het rivierbeheer blijkt het echter nog niet eenvoudig om onze rivieren daadwerkelijk te herstellen, en de natuur daadwerkelijk de ruimte te geven om zich te ontplooien. Belangen als de scheepvaart, de hoogwaterveiligheid of de natuurwetgeving blijken in de praktijk nagenoeg altijd dominant. Natuurontwikkeling mag, maar dan wel alleen onder voorwaarden. 

In de afgelopen jaren heb ik gewerkt aan diverse beleidsadviezen, studies en visies, die elk een poging zijn om deze patstelling ten minste een beetje open te breken.


Over natuurontwikkeling & delfstofwinning

Natuurgericht ontgronden

 

2007- 2016

Gedragscode Flora en Faunawet ontgrondingen

In opdracht van FODI heb ik de gedragscode "Zorgvuldig Winnen" voor een natuurbewuste winning van oppervlakte delfstofwinning (klei, zand, grind, mergel) opgesteld. De gedragscode moet invulling geven aan een pro-actieve zorgvuldige werkwijze waarmee schade aan beschermde plant- en diersoorten bij voorbaat wordt voorkomen. 

In 2010 is in samenwerking met LBP|Sight-adviseurs een brochure, en lesmateriaal uitgewerkt. In 2016 is de gedragscode geactualiseerd.

FODI:

Federatie Oppervlakte Delfstofwinnende Industrie


Natura 2000 als uitdaging

 

2010

Pleidooi "Natura 2000 als uitdaging"

Een pleidooi opgesteld voor een flexibeler, ontwikkelingsgerichter en daadkrachtiger natuurbeschermingsbeleid. Acht verbeterpunten voor een doeltreffende implementatie van Natura 2000 in Nederland, en in het rivierengebied in het bijzonder.

Dekker van de Kamp 


Natuurgericht ontgronden

 

2009

Brochure natuurgericht kleiwinning Delgromij

Bedrijfsinterne werkwijze uitgewerkt voor natuurbewust ontgronden. Op basis voorwaarden natuurwetgeving en zorgvuldig werken.

Delgromij

Dekker van de Kamp


Natura 2000 als uitdaging

 

2009

Baksteenindustrie en Natura 2000

Toetsing van de consequenties van de activiteiten van, voor en en rond de keramische industrie op de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden waarbinnen ze liggen. Doel is het abstracte spanningsveld hanteerbaar te maken door de werkelijke conflictpunten in beeld te brengen. In samenwerking met SIGHT adviseurs.

Federatie van baksteenfabricanten KNB


Duurzame zandwinning

 

2005

Ontwikkelingkansen duurzame industriezandwinning.

Plan van aanpak Economy Light Project "Duurzame Zandwinning". Verkenning van kansen en selectie van partner voor pilotproject verbetering milieurendement zandwinningen.

Verkenning van aangrijpingspunten voor milieusprongen rond de winning, vermarkting en toepassing van industriezand in de bouwketen. In opdracht van Stichting Natuur en Milieu Utrecht i.s.m. Communicareful, Maarn en de Gelderse Milieufederatie.

Stichting Natuur & Milieu


Terpen van bagger

 

2004 - 2005

Innovatiestudie terpen van Bagger

Verkenning potentiële locaties voor proefterpen van bagger in het rivierengebied. Uitwerken van schetsen voor drie locaties in rivierengebied: Bemmel, Appeltern en Ellecom.

Innovatieplatform Water Rijkswaterstaat Bouwdienst 


Onderzuigen duurzaam zandwinnen

 

2003 - 2004

Kansen voor onderzuigen

Verkenning van kansen en mogelijkheden voor toepassen nieuwe natuurgerichte techniek voor oppervlakkig zandwinnen in het rivierengebied. Schetsen voor 5 uiterwaarden langs de Rijntakken.

Boskalis


Meestromendzand

 

2003

Visie Meestromend Zand. 

Visie op de koppeling van ruimtelijke kwaliteit, rivierverruiming en zandwinning in het Gelderse rivierengebied.

Provincie GelderlandOver natuurontwikkeling & hoogwaterveiligheid

Methodiek

interventie

waarden

 

2010 - 2014

Methodiek interventiewaarden uiterwaarden

In opdracht van Rijkswaterstaat is een robuuste en eenduidige methodiek ontwikkeld voor het gebruik van 'interventiewaarden hydraulische ruwheid' voor het bepalen van de maximaal toelaatbare vegetatie bij het vergunnen van natuurontwikkelingsprojecten.

Rijkswaterstaat 


Methodiek

interventie

waarden

 

2012 - 2017

Strategie veiligheidsbeheer uiterwaarden

In samenwerking met Grontmij (Sweco) is een beheerstrategie uitgewerkt voor de aanvullende beheermaatregelen die nodig om de veiligheid te garanderen.

Rijkswaterstaat 


Rivierbeheer

 

2007

Strategie incidentele beheerskosten natuurontwikkeling uiterwaarden. Ontwikkelen van beleidskader voor verdeling toekomstige kosten voor incidenteel beheer (als gevolg van verzanding, verontreiniging, erosie etc.) in uiterwaarden. In samenwerking met Rijkswaterstaat Oost-Nederland. 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland


Ruimte voor Rivier

 

2003

Beleidsstudie lange termijn opgaven voor de Rijntakken.

Inventarisatie van de "groene" opgaven in het rivierengebied. Opgenomen in de Atlas Rijntakken (december 2003), deelrapport van PKB Ruimte voor de Rivier, In samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten. 

Rijkswaterstaat RIZA


Ruimte voor Rivier

2002

Beleidsverkenning Gelderse Doelen en Gelderse Ideeën. 

Inventarisatie van de beleidsdoelen op de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in het Gelders Rivierengebied. Identificeren van kansen, en ontwikkeling van beleidsstrategieën. Bijdrage vanuit Provincie Gelderland aan de PKB Ruimte voor de Rivier.

Provincie Gelderland


Ruimte voor Rivier

(voorstudie)

 

2001 - 2002

Lange Termijn Opgave Rivierengebied

Verkenning van de lange termijn ontwikkelingen in het rivierengebied in vergelijking tot de veranderingen in het overstromingsrisico. Schets van scenario voor beleid. Deelrapport van de Spankrachtstudie. 

Rijkswaterstaat RIZA.


Ruimte voor Rivier

(voorstudie)

1999

Ruimtelijke Visie op de Rijntakken 

Een creatieve visie op de inpassing van rivierverruimende maatregelen, gezien vanuit de ruimtelijke ontwikkeling van de Rijntakken en omgeving.  Visie is onderdeel van het advies van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Deltawet Grote Rivieren aan het minister van Verkeer & Waterstaat.

Provincie Gelderland

 


Ruimte voor Rivier

(voorstudie)

1998

Natuurbouwsteen Ruimte voor de Rijntakken

Overzicht van ecologische ambities in het rivierengebied. Deelrapport van de beleidsstudie Ruimte voor de Rijntakken.

Rijkswaterstaat Oost Nederland

 


Ruimte voor Rivier

(voorstudie)

1997

LWI project DSS Inrichting Rivieren

Inventarisatie van bouwstenen voor rivierverruiming. Ecologische inbreng  bij ontwikkeling van een "Decision Support System". 

Rijkswaterstaat RIZA

 


Ruimte voor Rivier

(voorstudie)

1996

Integrale Verkenning Rijntakken IVR

Ecologische ondersteuning, verkenning van natuurontwikkelingskansen.

Rijkswaterstaat RIZA

 Over de noodzaak van natuurontwikkeling

KRW Rivieren

 

2015 - 2016

Programmering 2e fase Kader Richtlijn Water Maas

Onderbouwing van de ecologische doelen en noodzaak van kansrijke ideeën en locaties voor het ecologisch herstel van de Maas. 
In samenwerking met Bart Peters, bureau Drift.

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland


Ecologisch herstel Rijn

 

2006

Programmering Herstel en Inrichting Rijntakken.

Uitwerken projectvoorstellen voor ecologisch herstel langs de grote rivieren binnen het werkterrein van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. In samenwerking met Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling, Apeldoorn. 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland


Referentie studie

 

2001

Natuurreferentie onbedijkt Rivierenland

Verkenning van de natuur en het landschap van onze delta als er geen dijken (meer) zouden zijn. Inspiratiedocument, opgesteld met Sjef Jansen.

Rijkswaterstaat DWW


Grote eenheden natuur

 

2000

Verkenning Grote Eenheden Natuur

Ecologische onderbouwing van de meerwaarden van grote eenheden natuur in Nederland. Inspiratiedocument, opgesteld met Sjef Jansen.

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer


Rivier-ecologie

1995

Het Rivier-Ecotopen-Stelsel

Ontwikkeling van een standaard ecologische typologie voor het rivierengebied. Opgesteld samen met Henk Wolfert.

Rijkswaterstaat RIZA

 


Rivier-ecologie

1992

Verkennende studie Natuurontwikkeling Uiterwaarden

(LNV-IKC)

IKC LNV

 


Referentie studie

1990

Ecologisch referentieonderzoek hardhoutooibossen Donau, Gemenc Hongarije

Rijkswaterstaat RIZA